Nếu biết trăm năm là hữu hạn

Bạn hãy đăng nhập để có thể viết cảm nhận!